Hilda Groothuis: +31617027170
Wouter Klapwijk: +31683668230

Algemene voorwaarden

Proventie B.V.

Laan Corpus den Hoorn 300

9728JT Groningen

Kamer van Koophandel: 74671723

Hierna te noemen: Proventie B.V.

Definities

Dit zijn de algemene voorwaarden van Proventie B.V., een landelijke organisatie met diensten zoals Register Bedrijfsmaatschappelijk Werk, Opvang en Nazorg, Workshops & Trainingen, Vertrouwenspersonen en adequate doorverwijsmogelijkheden.

1.2. Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersonen, die zich met naam en adres aan Proventie B.V. bekend maken en die op basis van deze algemene voorwaarden van Proventie B.V. offertes ontvangen en overeenkomsten sluiten met Proventie B.V.

1.3. Partijen
Opdrachtgever en Proventie B.V.

1.4. Offerte
Een aanbod tot overeenkomst, die door Proventie B.V. wordt uitgebracht.

1.5. Overeenkomst
De getekende offerte door de opdrachtgever, deze geaccordeerde offerte wordt bevestigd door Proventie B.V.

1.6. Werkdagen
Werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag (08.30 – 18.00 uur), met uitzondering van de in Nederland algemeen erkende feestdagen. Inzet buiten deze tijd is mogelijk, dan geldt er een toeslag van 30% op de geldende uurtarieven.

1.7. Client:
Werknemer van opdrachtgever.

2.0. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Proventie B.V. B.V. verrichte rechtshandelingen en op alle met Proventie B.V. gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk, indien dat schriftelijk is overeengekomen. Indien een met Proventie B.V. gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Indien er is afgeweken van deze Algemene Voorwaarden, geldt die afwijking uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst.

2.3. Eventuele algemene voorwaarden van de contractspartij of onderhandelingspartner van Proventie B.V. B.V. zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen in overleg een vervangende bepaling vaststellen die de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

3.0. Aanbod en overeenkomst

3.1. De aanbiedingen (waaronder offertes en prijsopgaven) van Proventie B.V. hebben een geldigheidsduur van maximaal drie maanden, tenzij in de aanbieding een afwijkende periode is vermeld.

3.2. Indien een aanbod wordt aanvaard, heeft Proventie B.V. het recht dat aanbod binnen vijf werkdagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen.

3.3. Op basis van een door Proventie B.V. gedaan en door de opdrachtgever aanvaard aanbod ten aanzien van een duurrelatie dan wel op basis van een offerte, stelt Proventie B.V. een overeenkomst op die Proventie B.V. in tweevoud en voorzien van een handtekening aan opdrachtgever zal doen toekomen. De overeenkomst komt tot stand als Proventie B.V. één van de twee exemplaren door de opdrachtgever ondertekend heeft (terug) ontvangen, of op:

3.4. het moment dat Proventie B.V. een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Individuele of deelovereenkomsten komen tot stand nadat Proventie B.V. het aan de opdrachtgever toegestuurde aanbod door opdrachtgever ondertekend heeft (terug) ontvangen, of op het moment dat Proventie B.V. een aanvang met de uitvoering van de individuele overeenkomst heeft gemaakt.

3.5. Indien de inhoud van de door partijen ondertekende overeenkomst en/of de daarbij behorende bijlagen afwijkt van het door de opdrachtgever aanvaarde aanbod, de inhoud van de offerte en/of andere correspondentie die aan de totstandkoming van de overeenkomst vooraf is gegaan, geldt uitsluitend de inhoud van de door partijen ondertekende overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen, tenzij er naar de redelijke mening van Proventie B.V. sprake is van een evidente vergissing of schrijffout.

3.6. Proventie B.V. is niet verplicht opdrachten uit te voeren of werkzaamheden te verrichten, indien en zolang Proventie B.V. de overeenkomst en/of de daarbij behorende bijlagen niet ondertekend van de opdrachtgever retour heeft ontvangen.

4.0. Informatieverstrekking door de werkgever

4.1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan de verplichting om Proventie B.V. informatie te verstrekken of indien die informatie niet juist is, komen de financiële en andere gevolgen daarvan voor zijn rekening en risico, ook in het geval Proventie B.V. in verband daarmee te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

5.0. Duur, opzegging en verlenging van de overeenkomst

5.1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden overeenkomsten gesloten voor onbepaalde tijd. De overeenkomst voor onbepaalde tijd, met een minimum van een jaar, kan te allen tijde door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

5.2. Indien een overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, met een minimum van een jaar, wordt deze na het verstrijken van die tijd telkens automatisch voor een periode van een jaar voortgezet, tenzij de overeenkomst tijdig is opgezegd.

5.3. Beide partijen kunnen de overeenkomst voor bepaalde tijd opzeggen tegen het einde van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opdrachtgever kan een overeenkomst voor bepaalde tijd derhalve niet tussentijds opzeggen, tenzij Proventie B.V. daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

5.4. Opzegging kan uitsluitend rechtsgeldig plaatsvinden per aangetekend schrijven, welk schrijven gericht dient te zijn aan Proventie B.V. te Groningen of enig ander door Proventie B.V. bij overeenkomst met de opdrachtgever schriftelijk aangegeven adres.

5.5 Niettegenstaande artikelen 5.1 en 5.3, kan Proventie B.V. de overeenkomst ten alle tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, zonder dat zij in verband daarmee jegens de opdrachtgever gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, indien Proventie B.V. in haar discretie van mening is dat een ongewijzigde voortzetting van de overeenkomst in het licht van een wetswijziging en/of een nieuwe wetgeving of enig ander door Proventie B.V. relevant geachte omstandigheid, redelijkerwijs niet mogelijk is.

5.6. Indien de overeenkomst door de opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd is de opdrachtgever de overeengekomen vergoeding verschuldigd, onverminderd alle overige rechten van Proventie B.V..

6.0. Wijziging overeenkomst van dienstverlening

6.1. De inhoud van de overeenkomsten van Proventie B.V. en/of de benaming daarvan kan door Proventie B.V. eenzijdig worden aangepast en/of gewijzigd in verband met gewijzigde of nieuwe wetgeving en/of door Proventie B.V. noodzakelijk geachte aanpassingen van de door Proventie B.V. verleende diensten. In geval van aanpassing en/of wijziging van de inhoud van de overeenkomst zal Proventie B.V.  de opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren.

6.2. Indien de inhoud van de overeenkomst is gewijzigd op de voet van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, is de opdrachtgever in verband daarmee niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of op andere wijze te beëindigen.

6.3. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan veranderen. Ofwel omdat dit noodzakelijk wordt geacht in het kader van de zorgvuldige uitvoering van de opdracht, ofwel omdat partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden gewijzigd en/of uitgebreid dient te worden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Proventie B.V. de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.

6.4 Indien deze bovengenoemde aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan Proventie B.V. de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen, indien Proventie B.V. meent dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeengekomen opdrachtbevestiging. Proventie B.V. zal dat schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever duidelijk maken.

6.5. Indien een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, met behoud van rechten.

7.0. Losse verrichtingen

7.1. Door Proventie B.V. worden de tarieven voor losse verrichtingen berekend over de duur van een gesprek, zijnde 1,5 uur. Een contact is opgebouwd uit het voeren van het gesprek en een daarbij behorende mondelinge korte terugkoppeling. De advisering voor een intakegesprek, voortgangsgesprek en afrondingsgesprek wordt apart in rekening gebracht. Mocht er in specifieke gevallen een noodzaak zijn tot meer contact dan van te voren is afgesproken dan zal er overleg plaatsvinden met de opdrachtgever.

7.2. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

7.3. Per verrichting wordt een minimale afname van 1,5 uur in rekening gebracht.

7.4. Tarieven zijn exclusief eventuele reistijden en reiskosten en BTW. In een eventuele offerte kan worden weergegeven welke kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever.

7.5. In het geval van het verhogen van een of meerdere kostprijsfactoren is Proventie B.V. gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij orderbevestiging worden vermeld.

8.0. Annulering van afspraken en diensten                                                                      

8.1. Ingeval annulering plaatsvindt binnen 48 uur, zijnde twee werkdagen, vóór de geplande afspraak, wordt de volledige afspraak doorberekend. Een annulering van een afspraak door een cliënt dient altijd te worden gecommuniceerd aan de opdrachtgever.

8.2. Voor trainingen, intervisie, workshops, groepswerk en adviesaanvragen geldt een vergoeding van:

15% van het totaalbedrag bij annulering tot vier weken voor aanvang opdracht;
25% van het totaalbedrag bij annulering tot drie weken voor aanvang opdracht;
50% van het totaalbedrag bij annulering tot twee weken voor aanvang opdracht;
100% van het totaalbedrag bij annulering tot één week voor aanvang opdracht.
Het betreft hier over de gehele opdrachtperiode.

Overeengekomen te verrichten diensten of betreffende een project waar een aanvullende overeenkomst voor is afgesloten, kunnen tot uiterlijk 15 werkdagen voor de overeengekomen dag van uitvoering van de eerste in dat kader te verrichten dienst enkel en alleen door de opdrachtgever bij Proventie B.V. schriftelijk worden geannuleerd. Indien er sprake is van de inzet van acteurs of externe accommodaties zullen separaat aanvullende voorwaarden worden opgesteld.

Overeengekomen te verrichten diensten of betreffende een project waar een aanvullende overeenkomst voor is afgesloten, kunnen tot uiterlijk 15 werkdagen voor de overeengekomen dag van uitvoering van de eerste in dat kader te verrichten dienst enkel en alleen door de opdrachtgever bij Proventie B.V. schriftelijk worden geannuleerd. Indien er sprake is van de inzet van acteurs of externe accommodaties zullen separaat aanvullende voorwaarden worden opgesteld.

8.3. Proventie B.V. is gerechtigd, voor alle overeengekomen diensten die door de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn geannuleerd, de gehele op de desbetreffende diensten van toepassing zijnde vergoeding en de in verband met de geannuleerde diensten gemaakte kosten, in rekening te brengen.

8.4. Indien Proventie B.V. zelf genoodzaakt is een overeengekomen dienst te annuleren, dan wordt een nieuwe datum voor de uitvoering van de dienst overeengekomen. Uitsluitend in het geval Proventie B.V. de overeengekomen dienst annuleert op de overeengekomen dag van uitvoering zelf, kunnen de eventueel door de opdrachtgever in redelijkheid reeds gemaakte kosten, indien schriftelijk gespecificeerd, in overleg met Proventie B.V. worden vergoed.

9.0 Prijzen en prijswijziging

9.1 De door Proventie B.V. opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

9.2. Reistijd, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders is vermeld.

9.3. Indien er sprake is van buiten de invloedssfeer van Proventie B.V. liggende prijsverhogende factoren, die zijn ontstaan na het doen van een aanbod of na de totstandkoming van een overeenkomst, en/of indien de inhoud van de geldende overeenkomst is gewijzigd op de voet van het in artikel 6 bepaalde, is Proventie B.V.  gerechtigd de prijzen van haar diensten en/of de overeenkomst te verhogen en in dat geval is de opdrachtgever verplicht aan die verhoogde prijs te voldoen. De opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst in verband met die prijsverhoging op te zeggen, tenzij de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt (exclusief contractkosten).

9.4. Niettegenstaande artikel 9.2 is Proventie B.V. in geval van een overeenkomst gerechtigd de overeengekomen prijzen jaarlijks aan te passen op basis van tenminste een CBS-index en/of op basis van CAO verhogingen of wettelijke maatregelen. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd kan deze aanpassing plaatsvinden met ingang van iedere verjaardag van de betreffende overeenkomst.   In geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd kunnen de prijzen worden aangepast met ingang van ieder nieuw kalenderjaar.

9.5. De prijzen voor de losse verrichtingen, ongeacht of deze worden uitgevoerd onder een overeenkomst, kunnen ook worden aangepast met ingang van ieder nieuw kalenderjaar.

10.0. Betaling

10.1. Facturen van Proventie B.V. dienen binnen 30 na factuurdatum te worden betaald. Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling binnen wettelijke termijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur van Proventie B.V. te geschieden op bankrekeningnummer ING:NL73 INGB 0009 3534 83.

10.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt bij overeenkomsten dat Proventie B.V. het door de opdrachtgever voor de overeengekomen of geldende overeenkomst te betalen bedrag jaarlijks aan het begin van een contractjaar (bij wijze van voorschotnota) aan de opdrachtgever in rekening brengt.

10.3. Proventie B.V. zal niet verplicht zijn om werkzaamheden te verrichten ten aanzien van de cliënten die door de opdrachtgever niet of te laat bij Proventie B.V.  zijn aangemeld. Indien Proventie B.V. werkzaamheden heeft verricht voor een cliënt die niet of niet tijdig aangemeld blijkt te zijn, is Proventie B.V. gerechtigd om de opdrachtgever daarvoor de kosten in rekening te brengen op basis van de tarieven voor losse verrichtingen en in dat geval is de opdrachtgever verplicht de op die wijze vastgestelde kosten te betalen.

10.4. Indien en zolang de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Proventie B.V. niet verplicht de opdrachten uit te voeren en is Proventie B.V. gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten. De gevolgen daarvan komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de cliënten hierover te informeren.

10.5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de betalingsverplichtingen jegens Proventie B.V. te verrekenen met zijn eventuele vorderingen op Proventie B.V., dan wel de betalingsverplichting op te schorten, tenzij Proventie B.V. de opdrachtgever daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend.

10.6. Bij niet of niet tijdige of niet volledige betaling is de opdrachtgever, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, aan Proventie B.V. de wettelijke rente verschuldigd.

10.7. Indien betaling van het verschuldigde bedrag niet, niet tijdig of niet volledig plaatsvindt en Proventie B.V., in of buiten rechte, kosten maakt ter verkrijging van het nog verschuldigde, waaronder onder meer wordt verstaan de kosten voor het versturen van ingebrekestellingen en aanmaningen, is de opdrachtgever daarvoor aan Proventie B.V. een vergoeding verschuldigd die wordt berekend overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde  incassotarief, maar welke vergoeding minimaal € 150,– bedraagt.

10.8. Betaling van een factuur strekt in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan en de lopende rente, ook als de opdrachtgever bij zijn betaling vermeldt dat die betrekking heeft op een latere factuur.

10.9. Reclamaties tegen facturen dienen binnen 14 dagen na datum van ontvangst schriftelijk bij Proventie B.V. te worden ingediend.

10.10. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaard en dientengevolge de vordering van Proventie B.V. te hebben erkend. De reclamaties worden dan niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een reclamatie ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens Proventie B.V..  Indien de reclamatie door Proventie B.V. gegrond wordt bevonden, is Proventie B.V. uitsluitend verplicht de door Proventie B.V. vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden.

11.0. Termijnen

11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft een door Proventie B.V. in verband met de uitvoering van een verbintenis opgegeven termijn slechts een indicatieve strekking en zal deze nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, ook niet indien het gaat om een uiterste termijn. Indien Proventie B.V. een termijn heeft overschreden, treedt verzuim pas in wanneer Proventie B.V. in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij Proventie B.V.een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

11.2. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeengekomen dienst kan veranderen.

12.0. Overmacht

12.1.   Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de schuld van Proventie B.V. te wijten zijn, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Proventie B.V. komen. Onder dergelijke omstandigheden worden in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terroristische aanslagen, natuurrampen, belemmerende maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, sabotage, werkstaking, vervoersstremmingen, tekortkomingen van leveranciers van Proventie B.V. inzake de leveringen van goederen en/of diensten, computerstoringen (waaronder internet, intranet en emailverkeer), bedrijfsstoringen (bijvoorbeeld ten gevolge van brand, het verloren zijn gegaan van gegevens etc.), epidemieën, uitvallen van medewerkers wegens ziekte of beëindiging dienstverband en wanneer het bedrijf van de opdrachtgever fuseert of wanneer er binnen zijn bedrijf sprake is van een bedrijfsovername, reorganisatie of wijziging van bedrijfsactiviteiten.

12.2. Indien Proventie B.V. niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te annuleren, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.3. Indien Proventie B.V. bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of indien Proventie B.V. B.V. als dan slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Proventie B.V. gerechtigd de reeds verrichte c.q. nog te verrichten diensten afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever verplicht de desbetreffende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12.4. Proventie B.V. is gerechtigd een beroep te doen op overmacht indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert intreedt, nadat Proventie B.V. aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

13.0. Ontbinding, opschorting en schadevergoeding

13.1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling aan Proventie B.V. over een verschuldigd bedrag of enige andere verbintenis jegens Proventie B.V. niet of niet geheel of niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen of als de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of zijn faillissement is aangevraagd of als de opdrachtgever verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling, indien hij aan zijn schuldeisers een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, of als te zijnen laste enig beslag wordt gelegd, of de door onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd, feitelijk wordt gestaakt of buiten Nederland wordt gevestigd, heeft Proventie B.V. het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Proventie B.V. om vergoeding van kosten, schade en wettelijke rente te vorderen.

13.2. Indien één van de gevallen genoemd in het vorige lid van dit artikel zich voordoet of dreigt voor te doen, is de opdrachtgever verplicht Proventie B.V. hiervan terstond schriftelijk in kennis te stellen. Indien Proventie B.V. goede gronden heeft om te veronderstellen dat een of meer van de in het vorige lid van dit artikel genoemde gevallen zich voordoet en de opdrachtgever desgevraagd weigert Proventie B.V. daarover opheldering te verschaffen of niet reageert op een daartoe strekkend verzoek, is Proventie B.V. eveneens gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Proventie B.V. om vergoeding van kosten, schade en wettelijke rente te vorderen.

14.0. Aansprakelijkheid

14.1. Tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald, zal de aansprakelijkheid van Proventie B.V. voor de door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van één of verscheidene toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst of ontstaan uit een door haar begane onrechtmatige daad. Voorgaande is ongeacht of deze schade samenhangt met één of verscheidene gebeurtenissen, in geen geval bij een losse verrichting het bedrag overschrijden dat van de opdrachtgever is ontvangen, en bij overeenkomsten het bedrag overschrijden gelijk aan een kwart (¼ deel) van het bedrag dat door de opdrachtgever is betaald voor de diensten welke zijn verricht in de twaalf maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade.

14.2. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat inzake van deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van Proventie B.V. daadwerkelijk is of zal worden uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico.

14.3 Indien de opdrachtgever zich, al dan niet op advies van Proventie B.V., voor verdere behandeling en/of advies tot een derde partij wendt, geldt tussen opdrachtgever en die derde partij volledige contractsvrijheid en is Proventie B.V. geen partij bij een zodanige overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Proventie B.V. is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk indien de derde partij tekortkomt in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst of een onrechtmatige daad jegens de opdrachtgever pleegt, ook niet indien Proventie B.V. met die derde partij een samenwerkingsrelatie heeft.

14.4. De opdrachtgever vrijwaart Proventie B.V. voor alle aanspraken van derden, waaronder haar werknemers van de door Proventie B.V. uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of grove schuld van Proventie B.V. en de opdrachtgever bovendien aantoont dat haar geen enkel verwijt treft.

14.5. Alle rechtsvorderingen jegens Proventie B.V. uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad verjaren twaalf maanden na de dag waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs ontdekt kon of had moeten worden, doch uiterlijk twee jaar na de dag waarop Proventie B.V. tekort is geschoten in de nakoming van een verbintenis of de fout is gemaakt waarop de vordering is gebaseerd.

15.0. Vertrouwelijke gegevens                

15.1. Partijen zijn over en weer verplicht tot vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens en het Proventie B.V. privacyreglement zijn van toepassing.

15.2. Met betrekking tot medische gegevens geldt het bepaalde in art. 88 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en in art. 7:457 van het Burgerlijk Wetboek.

16.0. Werknemers

16.1. Personele invulling van een opdracht kan door Proventie B.V. worden gewijzigd. Proventie B.V. waarborgt daarbij echter de met de opdrachtgever overeengekomen kwaliteit.

16.2 In beginsel bepaalt Proventie B.V. de personele invulling bij losse verrichtingen. Proventie B.V waarborgt de overeengekomen kwaliteit én samen met de opdrachtgever wordt deze minimaal 1 x jaar geëvalueerd.

16.3. De opdrachtgever verbindt zich, ten behoeve van de op locatie van de opdrachtgever werkzame Proventie B.V. medewerker, een volledig ingerichte, uitgeruste, afgezonderde en afsluitbare werkplek beschikbaar te stellen. Op deze werkplek kan de Proventie B.V. medewerker(s) zijn werk verrichten en registreren. Proventie B.V. verzorgt, in overleg en na toestemming van ICT management van de opdrachtgever, de benodigde software ontsluiting met het Proventie B.V. netwerk. De opdrachtgever komt de verplichtingen rondom welzijn, veiligheid en gezondheid als bedoeld in de Arbowet voor de op locatie van de opdrachtgever werkzame Proventie B.V. medewerker(s) na.

16.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de personen die zijn ingeschakeld door en/of werknemers van Proventie B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst, gedurende de periode van de looptijd der overeenkomst en tot twee jaar na de beëindiging daarvan, bij hem te werk te stellen en/of te laten stellen uit hoofde van een arbeidsovereenkomst of door middel van een opdrachtovereenkomst of detachering, tenzij Proventie B.V. de opdrachtgever daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend.

15.4. De opdrachtgever verbeurt aan Proventie B.V. een boete ad € 5.000,– per (voormalig) door Proventie B.V. ingeschakeld persoon en/of werknemer van Proventie B.V. voor iedere dag dat door de opdrachtgever gehandeld wordt in strijd met het in het vorige lid bepaalde. Proventie B.V. behoudt onverminderd het vorenstaande het recht op vergoeding van de door haar daadwerkelijk geleden schade.

16.0. Intellectuele eigendomsrechten 

16.1. De intellectuele eigendomsrechten van Proventie B.V. producten, diensten en van door Proventie B.V. verstrekte syllabi, rapportages, informatie en adviezen zijn en blijven bij Proventie B.V. en gaan nimmer over op de opdrachtgever. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden nadat Proventie B.V. daartoe toestemming heeft verleend. Proventie B.V. behoudt zich het recht voor om getotaliseerde data van internetapplicaties te kunnen benutten voor publicitaire doeleinden. Dergelijke gegevens zullen nooit te herleiden zijn tot een specifieke opdrachtgever of een specifieke gebruiker.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder bronvermelding gegevens uit de internetapplicaties aan te wenden voor publicitaire doeleinden.

17.0. Toepasselijk recht en geschillen

17.1.   Op alle met Proventie B.V. gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17.2. Geschillen tussen cliënt en/of opdrachtgever en Proventie B.V. zullen, ongeacht nationaliteit, woon- en/of verblijfplaats of plaats van vestiging van de cliënt en/of opdrachtgever, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan en berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de wet of het tuchtrecht door het beroepsregister van het BPSW een andere rechtsgang dwingend voorschrijft, ongeacht de bevoegdheid van Proventie B.V. om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

18.0. Slotbepalingen

18.1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

18.2. De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.

18.3. Indien Proventie B.V. in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze woorden niet van toepassing zouden zijn of dat Proventie B.V. het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van de voorwaarden te verlangen.

18.4. Proventie B.V. is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen, en in dat geval zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing vanaf het moment dat Proventie B.V. u een kopie van deze nieuwe Algemene Voorwaarden heeft toegestuurd.