Hilda Groothuis: +31617027170
Wouter Klapwijk: +31683668230

Disclaimer

Hoewel de informatie op de onze Proventie B.V. website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Proventie B.V. streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Proventie B.V. geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website van Proventie B.V. kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties en prijzen op de website. Proventie B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Proventie B.V. op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Proventie B.V.

Hoewel Proventie B.V. ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Proventie B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden.

Disclaimer e-mail

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wilt u direct contact met ons opnemen indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen? Wij verzoeken u in dat geval de e-mail direct te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. De informatie in deze e-mail is uitsluitend ter kennisgeving bedoeld en mag niet worden gebruikt in eventuele juridische procedures. Er wordt van uitgegaan dat deze e-mail na lezing wordt vernietigd door de lezer. Indien deze e-mail wordt gebruikt in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter wordt ervan uitgegaan dat deze e-mail door de verantwoordelijke casemanager zorgvuldig wordt bewaard. In het geval er geen aanvraag voor een WIA-uitkering wordt ingediend bij het UWV, dient deze e-mail te worden vernietigd.