Hilda Groothuis: +31617027170
Wouter Klapwijk: +31683668230

Privacy policy

Proventie B.V. hecht grote waarde aan het zorgvuldig verwerken en beveiligen van persoonsgegevens van bezoekers op deze website en bij de uitvoering van onze diensten.

Bij deze verwerking houdt Proventie B.V. aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy policy legt Proventie B.V. uit welke persoonsgegevens er worden verzameld, gebruikt en met welk doel.

Proventie B.V. maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze een exemplaar van haar privacy policy te verkrijgen via de website: www.proventiewerkt.nl/privacypolicy.

Proventie B.V. hanteert bij de uitvoering van haar werkzaamheden een privacy policy  dat binnen de algemene kaders valt van de beroepscode van de BPSW, LVV en de Algemene Verordening Gegevensbescherming: www.cbpweb.nl.

De privacy policy is bedoeld om de privacy zorgvuldig te kunnen te beschermen van opdrachtgevers, werkgevers, werknemers, verwijzers, deskundigen, specialisten met wie wij samenwerken en websitebezoekers.

Binnen Proventie B.V. is de privacy policy dan ook een belangrijk onderdeel bij de uitvoering van de werkzaamheden van onze professionals.

1.0. Gegevens opdrachtgevers en/of werkgever 

Van opdrachtgevers en/of werkgever worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voornaam en achternaam
 • Functie
 • Afdeling
 • Telefoonnummer werk
 • E-mailadres
 • Adresgegevens

Deze gegevens zijn doelmatig is relatie tot de uitvoering van de opdracht en facturering voor geleverde diensten.

2.0. Gegevens werknemer 

Bij werknemers die zich aanmelden of worden aangemeld voor de begeleiding van onze professionals worden de volgende gegevens gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Privé telefoonnummer
 • Werk telefoonnummer
 • Reden van aanmelding

Het doel van de verwerking van bovenstaande gegevens is het contact kunnen opnemen voor het maken of wijzigen van afspraken en het toesturen van documenten.

De verantwoordelijkheid voor expliciete toestemming van de doorverwijzing ligt bij de aanmelder. Verwijzer wordt er expliciet op gewezen dat hiervoor instemming en toestemming moet zijn van de betrokken werknemer. Daarnaast hebben heeft Proventie B.V. deze gegevens nodig voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met de werkgever.

3.0. Werkaantekeningen 

Werkaantekeningen behoren niet tot het officiële dossier, maar zullen wel als dusdanig beschermd worden.  Het doel van deze aantekeningen is enkel het eigen gebruik van de betrokken professional, met het oog op goede uitvoering van de overeenkomst.

4.0. Gegevens advisering

Bij een intakegesprek zal de medewerker worden gevraagd om gegevens te verstrekken om een advies uit te kunnen brengen aan de opdrachtgever, verwijzer of werkgever.

Het doel van de verwerking van bovenstaande gegevens is het adequaat kunnen adviseren over het aantal te voeren gesprekken in het kader van de begeleiding, het doel van de begeleiding, het wijzigen van afspraken en het toesturen van documenten.

De grondslag voor deze gegevensregistratie en –verwerking is het zelf verstrekken van deze gegevens of expliciete toestemming van de medewerker om deze gegevens te delen met verwijzer in de hoedanigheid van bijvoorbeeld direct leidinggevende, manager, casemanager, HR, POH BA, bedrijfsarts, deskundige en specialist.

Het staat de werknemer te allen tijde vrij om bezwaar te maken en bepaalde gegevens niet te verstrekken of te laten wijzigen of verwijderen in het uit te brengen advies. Op basis van het verstrekte concept advies kan men dit mondeling of schriftelijk aangeven. De gegevens zullen op verzoek worden overgedragen in een gangbare vorm die door de meeste systemen te openen zal zijn.

Werknemers hebben te allen tijde recht op inzage van het persoonlijke dossier bestaande uit persoonsgegevens en het advies. De gegevens zullen op verzoek worden overgedragen in een gangbare vorm die door de meeste systemen te openen zal zijn. De werknemer heeft het recht om Proventie B.V. een verzoek te doen tot inzage van de persoonsgegevens en het advies. Na ontvangst van het verzoek zal de werknemer binnen 14 dagen een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens en het advies. Indien daaruit onjuistheden blijken kan worden verzocht om deze gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Persoonsgegevens worden niet zonder schriftelijke toestemming van klanten aan derden of onbevoegden verstrekt. Ook worden werkaantekeningen niet aan derden verstrekt.

5.0. Gegevens websitebezoekers en websitegedrag

Een aanmeld- en contactformulier verzamelt naam en emailadres van personen die dit gebruiken. Deze worden alleen gebruikt om gestelde vragen te kunnen beantwoorden. Op de website worden functionele cookies gebruikt om de website soepel te laten verlopen.

Gebruikte apparaten zoals laptop, iPad, telefoon waarop gegevens worden bewaard en programma’s waarmee wordt gewerkt, excel, word, pdf, zijn beschermd met wachtwoorden en worden niet voor andere doeleinden of door anderen gebruikt.

Proventie B.V. verzamelt statistieken van website- en emailgedrag. Proventie B.V. gebruikt deze statistieken om te analyseren en op basis hiervan de dienstverlening te optimaliseren. De gegevens bestaan uit het browsertype, IP-adres en besturingsprogramma. De statistieken zijn volledig anoniem.

6.0. Gegevens formulieren

Op onze website maken wij gebruik van formulieren voor de volgende doeleinden:

 • Aanmeldformulier
 • Contactformulier
 • Inschrijven blog
 • Formulieren voor het downloaden van content

 7.0. Verwerkers en bewaartermijnen

De gegevens van opdrachtgevers, werkgevers en werknemers worden verwerkt, voor de bedrijfsvoering zoals in software voor het digitale werknemers – cliëntsysteem en administratieve ondersteuning zoals het plannen van de agenda, dossiers, hosting, e-mailprovider, externe adviseurs en opdrachtgevers.

Bovenstaande gegevens worden op schrift en digitaal door Proventie B.V. bewaard binnen Europa. De gegevens worden tot 2 kalenderjaren na afronding van een traject bewaard. Daarna worden deze door Proventie B.V. vernietigd.

Proventie B.V. heeft een wettelijke verplichting voor het delen van gegevens met de Belastingdienst hiervoor is het nodig om een financiële administratie te voeren. Daarnaast wordt door Proventie B.V. geanonimiseerd kwartaal en/of jaarcijfers aangeleverd bij de opdrachtgever over de geleverde diensten. Dit kader geldt een uiterlijke bewaartermijn van 5 jaren. Deze gegevens kunnen op schrift en digitaal worden bewaard.

Proventie B.V. stelt met de betrokken (sub)verwerkers een verwerkingsovereenkomst op om de beveiliging van de persoonsgegevens van opdrachtgevers, werkgevers, werknemers, verwijzers en belanghebbenden te waarborgen.

8.0. Opmerkingen en klachten

Indien u iets opvalt, ontevreden bent en een klacht heeft over de wijze waarop Proventie B.V. uw persoonsgegevens verwerkt dan kunt hiervoor direct contact opnemen met Proventie B.V. U mag dan ons verwachten dat we er alles aan zullen doen om er dan samen uit te komen. Daarnaast heeft u heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Ook voor andersoortige vragen hierover kunt u gerust contact met ons opnemen.

09.0. Contactgegevens

Binnen Proventie B.V. is Hilda Groothuis aangesteld als AVG Functionaris. Voor algemene vragen inzake de privacy policy binnen Proventie B.V. kunt u bij haar terecht op telefoonnummer 06 170 27 170 of privacy@proventiewerkt.nl

10.0. Wijzigingen Privacy policy

Proventie B.V heeft de privacy policy is voor het laatst aangepast op 14 september 2020. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.